roadshowproskoly.cz Roadshow pro ?koly

roadshowproskoly.cz
Title: Roadshow pro ?koly
Keywords:
Description: Roadshow pro ?koly Roadshow pro ?koly úvod Města Partne?i P?edná?ející Program Registrace Největ?í ?eská konference o novych technologiích ve vzdělávání po?ádaná v rámci celosvětové akce Microsoft EDU
roadshowproskoly.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. roadshowproskoly.cz has 43% seo score.

roadshowproskoly.cz Information

Website / Domain: roadshowproskoly.cz
Website IP Address: 193.105.158.154
Domain DNS Server: ns.web4u.cz,ns2.web4u.cz

roadshowproskoly.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

roadshowproskoly.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

roadshowproskoly.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sun, 07 Aug 2016 15:15:31 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

roadshowproskoly.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

roadshowproskoly.cz Traffic Sources Chart

roadshowproskoly.cz Similar Website

Domain Site Title

roadshowproskoly.cz Alexa Rank History Chart

roadshowproskoly.cz aleax

roadshowproskoly.cz Html To Plain Text

Roadshow pro ?koly Roadshow pro ?koly úvod Města Partne?i P?edná?ející Program Registrace Největ?í ?eská konference o novych technologiích ve vzdělávání po?ádaná v rámci celosvětové akce Microsoft EDU Days. P?ij?te se podívat na novinky a technologie, které mohou usnadnit va?i vyuku! Děkujeme v?em za ú?ast a te?íme se na dal?í p?íjemné spole?né setkání. S kym jsme to dali dohromady Platinovy partner: Generální partner: Hlavní partne?i: Partne?i: Mediální partne?i: Koho jste na roadshow potkali Karel Klatovsky Microsoft - Partne?i ve vzdělávání V sou?asné době p?sobí jako mana?er pro program Microsoft - Partne?i ve vzdělávání v ?eské pobo?ce spole?nosti. Je byvaly u?itel a na S? a M? v Litomě?icích, Univerzitě J.E.Purkyně v ústí nad Labem. V poslední době se věnuje ?kolení na vyu?ívání technologií a produkt? spole?nosti Microsoft a to zejména Office, Office 365, Windows, Windows MultiPoint Server, tabletové vyuce a dal?í. Zuzana Humajová Cisco Absolvovala Vysokou ?kolu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod. Ve spole?nosti Cisco pracuje ji? od roku 2013, pro?la několika pozicemi a nyní p?sobí jako produktovy specialista pro oblast mobility v?etně produkt? Cisco Meraki. Na starosti má zejména oblast ?kolství, kde se sna?í ukázat p?ínosy technologie Cisco Meraki pro ?koly, u?itele i ?áky. Cisco Meraki toti? nabízí nejen ?pi?kové p?ístupové technologie, ale p?edev?ím pokro?ilé a p?itom snadno ovladatelné správcovské nástroje. Romana Káňová Intel - mana?erka pro rozvoj obchodních p?íle?itostí v oblasti sektoru státní správy a ?kolství Do Intelu p?i?la ze spole?nosti Hewlett-Packard, kde p?sobila na r?znych obchodních pozicích se zamě?ením na prodej osobních po?íta?? a tiskáren velkym zákazník?m v ?R. V oblasti ?kolství se v sou?asné době zamě?uje na efektivní projení novych technologií a vyuky. Dal?í ?e?níci Hanu? Horák AV MEDIA, a. s. ICT ve ?kole jsou realitou a vy?adují novy p?ístup k vyuce i ?ízení ?koly. Jak vypadá správná ?kola? Jak má vypadat moderní vyuka jazyk?? Podpora zájmu o p?írodní vědy a technické obory? Reagujeme na aktuální trendy, které se postupně dostávají do ?kol, a mo?nosti vyu?ití notebook?, netbook? nebo tablet? a mobilních telefon? ?ák? ve vyuce. Podělíme se s Vámi o zku?enosti úspě?nych ?kol a nabídneme strategii implementace moderních technologií do ?kolního prost?edí tak, aby jejich vyu?ívání bylo co nejefektivněj?í a byly vidět pozitivní dopady na vyuku. Old?ich Je?ek Nakladatelství Fraus Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, obor u?itelství pro 1. stupeň Z?, specializace angli?tina. Po ro?ní zahrani?ní stá?i v Anglii, kde pracoval jako suplent a asistent na 1. stupni Z?, si na Univerzitě Karlově v Praze roz?í?il svoji u?itelskou kvalifikaci i na obor u?itelství angli?tiny pro 2. stupeň Z? a S?. Více ne? 10 let u?il na obou stupních Z? i na víceletém gymnáziu. Jeho lektorská ?innost se zamě?uje na metodiku vyuky angli?tiny s pou?itím nejnověj?ích informa?ních technologií. Lektoroval pro Nakladatelství Fraus, PAU a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. Petr Slípek ?editel spole?nosti Dosli Se svou firmou Dosli se p?es 20 let věnuje vyvoji softwaru pro podporu vyuky a usnadnění práce u?itel?. P?vodní program DoTest, ktery je ur?en pro práci s testy, se postupně rozrostl do komplexního vzdělávacího systému EduBase. Inspiraci pro vyvoj softwaru ?erpá ze spolupráce s ?adou u?itel?, náv?těvou ve ?kolách a sledováním trend? ve vyu?ívání ICT technologií v ?eskych i zahrani?ních ?kolách. V souvislosti s roz?í?ením tablet? byla EduBase roz?í?ena o nové funkce umo?ňující zajímavé a efektivní vyu?ití těchto technologií ve vyuce. Zároveň vznikl projekt ASUS Edu Class spojující tablety se softwarem EduBase a ?kolením pro pedagogy. Kate?ina Su?ická Projektová mana?erka - ITveSkole.cz, o.p.s. Na pozici mana?era projekt? financovanych z evropskych fond? p?sobí déle ne? ?est let, a to nejenom tak, ?e sama zastává d?le?ité mana?erské pozice v individuálních projektech, kde zodpovídá za kvalitu celého projektu, jeho úspě?ny pr?běh i dokon?ení, ale zároveň v ITveSkole.cz, o. p. s. p?sobí na pozici mana?erky projektové podpory a spolu s tymem dal?ích odborník? ?kolám pomáhá orientovat se v oblasti evropskych fond? a zvládat aktuálně ?erpané projekty. V sou?asné době se ú?astní jednání se zástupci Místních a Krajskych ak?ních plán? i setkání na M?MT Po celou dobu Roadshow pro ?koly je vám k dispozici pro zodpovězení dotaz? ?i ?e?ení p?ípadnych nejasností v oblasti ?erpání evropskych fond? jak investi?ních, tak neinvesti?ních (OP VVV, IROP). Jaroslav ?indler Oblastní mana?er pro vzdělávání, Microsoft ?R Denní kontakt s ?editeli i správci ICT ve ?kolách je jeho hlavní náplní práce. Byvaly u?itel Informatiky, základ? programování a po?íta?ové grafiky na st?ední ?kole se zamě?ením na obor ICT. Rozvoji vzdělávání a lektorské praxi se věnuje od roku 1994. Zku?enosti má s tvorbou vzdělávacích plán?, osnov a e-learningovych materiál?, jak pro ?kolní pot?eby, tak pro pot?eby rekvalifika?ních kurz? a odbornych firemních seminá?? ?i ?kolení. Koní?kem mu jsou animované filmy, fotografování, cestování a informa?ní technologie. Aktivně se věnuje opera?ním systém?m spole?nosti Microsoft, aplikacím Office, cloudovym slu?bám Office 365 a vyvojovym nástroj?m. Ovládá graficky software i aplikace ur?ené pro produkci videa. Petr ?najdr Bezpe?nostní expert, ESET K problematice po?íta?ové bezpe?nosti se Petr ?najdr dostal v roce 2005, kdy za?al pracovat jako IT Security Specialist. V ESETu pracuje od roku 2012 na pozici Bezpe?nostní expert, je zodpovědny za externí odbornou komunikaci spole?nosti, vystupuje jako odborník na po?íta?ovou a IT problematiku v novych médiích. Jakub ?těpaník ?editel spole?nosti Edookit Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval v r. 1998. Posléze zalo?il a následujících 15 let úspě?ně vedl mezinárodní firmu podnikající v USA a Mexiku. Po návratu do ?eské republiky se zamě?il na oblast základního a st?edního ?kolství a vytvo?il projekt Edookit, ktery nadále rozvíjí Jaká se probírala témata novy Windows, novy Office, nová Wi-Fi, nové po?íta?e, novy cloud = novy Mix Dopolední program v duchu novinek na poli informa?ních technologií a novinek pro studenty, u?itele, správce i ?editele ?kol. Patnáct praktickych recept? jak namixovat vyuku s technologiemi, aby ?ák?m chutnala a u?itel?m se dob?e va?ila. ?as hlavní sál 8:30 - 8:50 Prezence ú?astník? 9:00 - 9:10 Slavnostní zahájení 9:10 - 10:20 IT ekosystém - moderní platforma, kreativní nástroje, silné zázemí, centrální správa (Microsoft) 10:20 - 10:40 V?echno je dnes online, pro? nemít v cloudu i ?kolní Wi-Fi? (Cisco) 10:40 - 11:00 Technologie Intel ve ?kolství (Intel) 11:00 - 11:30 Prostor pro setkávání, vyměnu zku?eností, poradu s partnery a ?as na kávu a malé ob?erstvení ?as hlavní sál sál A sál B 11:30 - 12:00 ?áci, otev?ete si elektronicky se?it! Microsoft nástroje pro online poznámky (Microsoft) Moderní ?ízení a správa ?kolní Wi-Fi sítě odkudkoliv (Cisco) OP VVV a IROP – správná cesta, jak financovat rozvoj ?koly i podporovat aktivní pedagogy (ITveSkole.cz, o.p.s.) 12:00 - 12:15 Prostor pro setkávání, vyměnu zku?eností, poradu s partnery a ?as na kávu a malé ob?erstvení 12:15 - 12:45 Propojení e-learningu se ?kolním informa?ním systémem (Edookit) Fraus, Flexibooks, Fred – 3 praktické tipy do vyuky pro moderního u?itele (Nakladatelství Fraus) Jednoduchá tvorba vyukovych aktivit v cloudu (AV Media) 12:45 - 13:00 Prostor pro setkávání, vyměnu zku?eností, poradu s partnery a ?as na kávu a malé ob?erstvení 13:00 - 13:30 ?kola v cloudu - online slu?by Microsoft, které vyu?ijete i ve va?í ?kole (Microsoft) Bezpe?nost je věcí nás v?ech a ve ?kole obzvlá?tě (ESET) Vyu?ití tablet? pro rozvoj komunikace, spolupráce a schopnosti ?e?ení problém? u ?ák? (DOSLI) ?as hlavní sál 13:45 - 14:00 Slavnostní zakon?ení a několik závere?nych tip? 14:00 - 15:00 Prostor pro setkávání, vyměnu zku?eností, poradu s partnery a ?as na oběd Doprovodny program v p?edsálí Partnerské prezentace - nevíte si s ně?ím rady? ?e?íte zapeklity problém s va?ím IT? Vyu?ijte naplno jedine?nou mo?nost osobního kontaktu s partnery, kte?í poskytují ucelená ?e?ení pro ?kolní prost?edí. Windows 10 stánek - chcete odejít dom? s novym opera?ním systémem Windows 10 a sadou zajímavych aplikací pro vzdělávání. Na?i specialisté Vám poradí, jak upgradovat na Windows 10 a za?ít vyu?ívat Store. Roadshow News - Magazín plny aktuálních technologickych novinek, tip?, trik?, rad, zajímavych odkaz? a návod?. Setkávání Potkat se s kolegy, vyměnit si u dobré kávy názory, na?erpat inspiraci od odborník? a p?edat ostatním vlastní zku?enosti. Materiály V?echny dostupné materiály z p?edná?ek a workshop? p?ipravené v elektronické podobě po skon?ení konference. Tri?ko a dárek Ka?dy si odnesl zbrusu nové tri?ko, power banku pro mobilní za?ízení a prakticky plakát do po?íta?ové u?ebny. Nikdo z ú?astník? neode?el s prázdnou. Previous Next 5 měst 450+ ú?astník? 15 sál? 1083 kilometr? 7 hodin informací 11 ?e?ník? Konference Roadshow pro ?koly právě skon?ila. Ale ji? nyní pilně pracujeme na p?ípravě dal?í roadshow, abychom vám mohli opět doru?it ty nej?erstvěj?í a nejzajímavěj?í informace o vyu?ívání technologií pro podporu a zkvalitnění vyuky ve ?kolách. Ostrava Jihlava Pardubice ústí nad Labem Plzeň Kontakt na platinového partnera Propásli jste ú?ast na konferenci Roadshow pro ?koly nebo vám něco na roadshow uniklo? Neváhejte a kontaktujte infolinku platinového partnera pro ?kolství. +420 261 197 468 skolstvi@microsoft.com www.microsoft.cz/skolstvi www.facebook.com/partneri Po?adatelem akce je agentura Royal Emma, Nádra?ní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov. Pou?ité fotografie: Jind?ich Richter a archiv.

roadshowproskoly.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Sat Jun 04 21:41:10 2016
domain:  roadshowproskoly.cz
registrant: STARDESIGN
admin-c:  STARDESIGN
nsset:  WEB4U
keyset:  WEB4U
registrar: REG-WEB4U
registered: 30.01.2014 15:01:28
changed:  30.01.2014 19:12:00
expire:  30.01.2017
contact:  STARDESIGN
name:   Jaroslav ?indler
address:  J. Skupy 2517/11
address:  Most
address:  43401
address:  CZ
registrar: REG-MOJEID
created:  05.02.2013 08:28:18
nsset:  WEB4U
nserver:  ns.web4u.cz (81.91.87.50, 2001:1568::7050)
nserver:  ns2.web4u.cz (77.93.218.150, 2a01:430:134::150)
tech-c:  WEB4U
registrar: REG-WEB4U
created:  03.10.2007 14:53:59
changed:  03.08.2015 15:49:02
contact:  WEB4U
org:   Web4U s.r.o.
name:   Luká? Kunovsky
address:  Pravdova 837
address:  Jind?ich?v Hradec II
address:  37701
address:  CZ
phone:  +420.270001456
fax-no:  +420.270005124
e-mail:  info@web4u.cz
registrar: REG-WEB4U
created:  03.10.2007 14:48:14
changed:  22.03.2016 13:41:03
keyset:  WEB4U
dnskey:  257 3 10 AwEAAc4iTj23G5YiZ/FlIsK5wWtDzsptM9WmE+4+jx2BN52HTrqraFasFbtTaTu1O6ZWOeX/QQLUBv66wAmXuqMNBg/wNAI1cF7rfI6YCQKi9b5TxCcAflxtfmGc1UQT05sZBkg6WsourxPJpPmemYif4chtejw2NDK3EcdsIU0hGZpBqYfRaigQkERpHDTC87xrJEBR7C43EZNzDf0N10dbAlUDqLzZR4AFVPDPTN7Wb22vpcH1gclvra1nBCLFECWTobNGpLDFxRTQFdGvM0joP5QnF/hLSFQLzzZDmFSZaeZ8X2H684GNeElVaPpBJlH855ay3mPEiVrqlMfGuwS4xuKV5p8cgHzMnfFtDnmNa2C3BT9Oja/TQuxrgVf/8iLMOoZIHg7mG6L/Lj58oMJwe/GNSHNVoiiX9lTJZx1H/yAAj6AgXSdRXY0rDw9yV42Jw1qmRgvfcqV2+JisdYp3qUHTHV3SGZiAoDJMU2UhhPkZSYuqOJEB1YYW7KIe99Wtzr9nVZOebWjZ0WJRNWGDVgm3IdiwPZsdsazfXEyd8z2u4r+36DytZ0nEYDm5rwySDZlLvtVhRmXE0erQxYl1cxVPsgqAJp3sfzrOfMl4zJcAe9F2URpYCAjsDbvjkvtJn1jmi3VhvuOhTMZGyeHognd/8izqmVVbb3jhS4BNx66b
tech-c:  WEB4U
registrar: REG-WEB4U
created:  23.09.2009 14:06:52
changed:  03.08.2015 12:58:2